طیوران ابزار طی سال های گذشته مفتخر به دریافت جوایز، عناوین و تقدیرنامه های بسیاری در صنعت شده است. از جمله این افتخارات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- صادرکننده نمونه سال 89

2- واحد صنعتی نمونه سال 91

3-  اولین مجری سالن های مرغداری اتوماتیک صنعتی در کشور

4-  ساخت هیترهای با راندمان بالا، تحت لیسانس شرکت پریوای هلند و فروش آن به کمپانی هلندی پریوا و 11 کشور خارجی

5-  ارائ هدهنده پیشنهاد بهینه سازی مصرف سوخت در مرغدار یها و برنده مناقصه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

6- تولید و فروش بیش از ۱۵۰۰۰ دستگاه هیتر با راندمان بالا در داخل کشور

7- اولین ارائ هدهنده سیستم های نوین تهویه برای مرغداری ها در داخل کشور

8- اولین تولی دکننده لوازم مرغداری که پروژه های کلید در دست را برای پروژ ههای بزرگ مرغداری به صورت )طراحی، نظارت، اجرا EPC ( در داخل و خارج از کشور اجرا نموده است.

9- اولین تولی دکننده تجهیزات تخصصی سرمایشی در سالن های مرغداری در مناطق گرم (با کاهش دما تا حد 30 درجه سانتی گراد)

10- صادرکننده لوازم مرغداری و اجر اکننده پروژه های بزرگ مرغداری در کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، عراق و آذربایجان

11- نماینده شرکت های معتبر اروپایی و سازنده لوازم و تجهیزات تحت لیسانس بسیاری از شرکت های فوق

12- تجهیز بسیاری از سالنهای مرغداری اجداد، مادر، تخم گذار و گوشتی با فن آوری روز دنیا در داخل کشور