طیوران ابزار طی سالیان گذشته مفتخر به تجهیز انواع سالن های مرغداری مرغ اجداد،مادر، تخم گذار و گوشتی شده است.

فهرستی از مرغداری های تجهیز شده توسط شرکت طیوران ابزار به شرح ذیل می باشد:

 

مرغداری های مرغ مادر:

نام  خریدار / شرکت شهر ظرفیت نوع آشیانه
هادوی گنبد کاووس 5290 وسط سالن
آرتا جوجه اردبیل (حاج نوری) اردبیل 5290 وسط سالن
ویتالی کشور ترکمنستان 5980 وسط سالن
سواری (کیوان مرغ پر طلای مهاباد) مهاباد 5290 وسط سالن
آقایاری اردبیل 5290 وسط سالن
رحمان شیمی ملکان 5290 وسط سالن
توکلیان ساوه 5980 وسط سالن
دلدار – صادق لو خوی 3450 وسط سالن
محسن صادقی شهریار 7590 وسط سالن
طیوران سیستم (خلیلی -نظری) ارومیه 4600 وسط سالن
سعید کیوانی بستان اباد 6440 وسط سالن
فتوحی ملکان 6210 وسط سالن
ماهان جوجه ملکان فتوحی ملکان 5290 وسط سالن
ماهان جوجه ملکان فتوحی ملکان 6210 وسط سالن
انوشروان زمانی حاجی آبادی مازندران 8740 وسط سالن
انوشروان زمانی حاجی آبادی مازندران 7130 وسط سالن
محسن صادقی شهریار 7590 وسط سالن
شرکت پیگیر گلستان 6440 وسط سالن
مقصود حاجی زاده مرند 5520 وسط سالن
مقصود حاجی زاده مرند 5980 وسط سالن
اشجعی  (مرغ مادر سپید مرغ شبستر) ملکان 4600 وسط سالن
اشجعی  (مرغ مادر سپید مرغ شبستر) ملکان 5290 وسط سالن
روح اله حبیبی ملکی ملکان 5290 وسط سالن
صدیق پور قم 5980 وسط سالن
حاج بهمن پنبه دوست_ شرکت  فلامینگو آذربایجان شرقی 5980 وسط سالن
مهدی خداداد بابل 4830 وسط سالن
مهدی خداداد بابل 10120 کنار دیوار
مهدی خداداد بابل 10120 کنار دیوار
مهدی خداداد بابل 7820 کنار دیوار
حسین نظری ارومیه 9200 وسط سالن
علی زین العابدین زاده تبریز 6440 وسط سالن
علی زین العابدین زاده تبریز 12880 کنار دیوار
طیوران سیستم (خلیلی -نظری) ارومیه 9200 وسط سالن
محسن صادقی شهریار 7590 وسط سالن
آذر جوجه مشکین مشکین شهر 5290 وسط سالن
محسن صادقی شهریار 6210 وسط سالن
محسن صادقی شهریار 7820 وسط سالن
صدیق پور قم 7590 وسط سالن
اجداد ارم مازندران 4140 وسط سالن
رضا خداداد بابل 3450 وسط سالن
فرحان علی موسی کشور عراق – کوت 5290 کنار دیوار
شرکت سیمرغ کرمان 5290 وسط سالن
سیمرغ (کرمان) کرمان 5290 وسط سالن
رحمان شیمی ملکان 5635 وسط سالن
صفدر پیر مرادی باغ ملک 5980 وسط سالن
صفدر پیرمرادی باغملک 5980 وسط سالن
مرغ مادر سبز دشت شبستر شیستر 4140 وسط سالن
مرغ مادر سبزدشت شبستر شبستر 4140 وسط سالن
شیمی ملکان ملکان 5520 وسط سالن
فرمان شمشیری ملکان 6440 وسط سالن
فرمان شمشیری ملکان 6670 وسط سالن
سعید کیوانی بستان آباد 6900 وسط سالن
عبداله طاهری گنبد 5290 وسط سالن
کیمیا پرور (فهمی) تبریز 5750 وسط سالن
پیگیر – فارم نرگس گرگان 6440 وسط سالن
پیگیر – فارم نرگس گرگان 6900 وسط سالن
سعید کیوانی بستان آباد 5290 وسط سالن
درویشی – مرغ مادر 251 مازندران 3680 وسط سالن
درویشی – مرغ مادر 251 مازندران 4140 وسط سالن
درویشی – مرغ مادر 251 مازندران 4370 وسط سالن
صفدر پیرمرادی باغملک 5520 وسط سالن
اجداد ارم مازندران 4140 وسط سالن
مزینانی ازبکستان 6900 وسط سالن
مزارع نوین ایرانیان (داورزن) بجنورد 6670 وسط سالن
کاوه امینی سقز 6900 وسط سالن
فاروغ شافعی سنندج 2990 وسط سالن
آقایاری (ماکیان سامان سبلان) اردبیل 6670 وسط سالن
شرکت سرمایه گذاری نوسعه شمال شرق (اتکا) خراسان شمالی 6670 وسط سالن
کیوان مرغ پرطلای مهاباد (سواری) مهاباد 4830 وسط سالن
مهرداد میزبانی تنکابن 5290 وسط سالن
امین خیرالی اردبیل 7590 وسط سالن
زین العابدین خوانلو تبریز 8280 وسط سالن
کیمیا پرور (فهمی) تبریز 5750 وسط سالن
روژگار عراق – تگران 5290 وسط سالن

 

 

مرغداری های تخم گذار:

 

 

 

 

نام / شرکت شهر / کشور نوع پرورش نوع قفس تعداد سالن جمع ظرفیت
فرهاد محمدی گلستان-بندر ترکمن قفس تخم گذار منبری 1 19,420
ابوالفضل زین العابدینی مرکزی /خمین قفس تخم گذار باتری 1 53,500
دشت ایمان مهر/علیرضا روشنک نیشابور قفس تخم گذار منبری/باتری 4 205,000
علیرضا مدیری دزفول قفس تخم گذار باتری 1 40,320
وهب کر ترکمنستان قفس تخم گذار باتری 1 22,176
تعاونی زندان‌های خراسان رضوی خراسان/چناران قفس تخم گذار منبری 1 20,480
زرین لباس سمنان قفس تخم گذار باتری 2 120,000
تعاونی زندان‌های خراسان رضوی خراسان/چناران قفس تخم گذار منبری 1 21,120
علی نورمندی خراسان/مشهد قفس تخم گذار باتری 1 73,440
چاری اف دردی ترکمنستان قفس تخم گذار باتری 1 30,240
دکتر شجیری عراق قفس تخم گذار باتری 1 45,360
دکتر شجیری عراق قفس تخم گذار باتری 1 27,216
آزادی کردستان قفس تخم گذار باتری 1 63,504
بهروزنیا زاهدان قفس تخم گذار باتری 4 248,832
محمد حسینعلی خراسانی اصفهان قفس تخم گذار باتری 1 45,360
منصور پور سخی اصفهان قفس تخم گذار باتری 1 66,096
مرتضی بیراموند لرستان/پلدختر قفس تخم گذار باتری 1 28,188
دشت ارم/عبدالجلیل رسول زاده /زرده طلایی تهران/بویین زهرا قفس تخم گذار باتری 1 47,520
مرتضی تیموری راد تهران/شهریار قفس تخم گذار باتری 1 36,288
سقایی لرستان/قاضی آباد قفس تخم گذار باتری 1 60,912
میر هاشم نقی زاده /نور طلای مرند آذربایجان/ مرند قفس تخم گذار باتری 1 39,150
فرحان علی موسی عراق قفس تخم گذار باتری 1 50,220
محمد روستا فارس/فیروز آباد قفس تخم گذار باتری 1 4,104
محسن زاهدی گرگان قفس تخم گذار باتری 2 56,700
ناصر داسه منش تهران/ماهدشت قفس تخم گذار باتری 2 50,544
دیوکان لرستان/بروجرد قفس تخم گذار باتری 1 29,808
دشت ارم/عبدالجلیل رسول زاده /زرده طلایی تهران/بویین زهرا قفس تخم گذار باتری 1 35,640
غلامرضا اکبر شاهی قزوین قفس تخم گذار باتری 1 77,464
وهب کر ترکمنستان قفس تخم گذار باتری 1 59,905
کسلخه ترکمنستان قفس تخم گذار باتری 1 69,984
فرخی لرستان/ازنا قفس تخم گذار باتری 1 42,120
پردل – ترکمنستان ترکمنستان قفس تخم گذار باتری 0 0
کارا – عراق عرا ق قفس تخم گذار باتری 1 51,840
رسول ( فرحان) عرا ق قفس تخم گذار باتری 1 51,840
ناصر ابراهیم زاده آذربایجان قفس تخم گذار باتری 1 35,964
حسینی دو آب سمنان قفس تخم گذار قفس منبری 2 0
حسینی دو آب سمنان قفس تخم گذار قفس منبری 3 0
فرسیما (بدیعی) تهران قفس تخم گذار قفس باتری 2 120,528
تقی کاشانی کردان قفس تخم گذار قفس تخم گذار منبری 1 0
شحمانی عراق پولت تخمگذار باتری 1 60,888
شحمانی عراق قفس تخم گذار باتری 3 495,720
بهراد فر مرند قفس تخم گذار باتری 1 27,000
عادل نعمه حسین عراق قفس تخم گذار باتری 1 35,424
متمم قرارداد نورمندی مشهد قفس تخم گذار باتری 0 0
محمد عبدالحمزه نعمه و شجیری عراق – سماوه قفس تخم گذار باتری 1 45,360
محمد عبدالحمزه نعمه و شجیری عراق – سماوه قفس تخم گذار باتری 1 0
ابو محمد سلام عباس فلیه (جیاد یاسین فلیح عراق قفس تخم گذار باتری 2 110,160
ابو محمد سلام عباس فلیه (جیاد یاسین فلیح عراق پولت باتری 1 60,888
قاعد محسن العوادی عراق قفس تخم گذار باتری 1 55,080
قاعد محسن العوادی عراق پولت باتری 1 60,888
فرحان علی موسی عراق تخم گذار باتری 1 59,940
فرحان علی موسی عراق تخم گذار باتری 1 72,240
کرار علوان عراق تخم گذار باتری 1 59,940