بالابر و آسانسور تخم مرغ

بالابر و آسانسور تخم مرغ

بالابر و آسانسور تخم مرغ
تخم مرغ جمع کن قفس منبری

تخم مرغ جمع کن قفس منبری

تخم مرغ جمع کن قفس منبری
تخم مرغ جمع کن قفس باطری

تخم مرغ جمع کن قفس باطری

تخم مرغ جمع کن قفس باطری