سیستم آبخوری نیپل

سیستم آبخورى نیپل بهترین انتخاب جهت تامین آب کافى و بهداشتى در صنعت پرورش طیور مى باشد. قابل دسترس بودن آب به خصوص از روز اول ورود جوجه به سالن تا پایان دوره پرورش از نکات بسیار مهم مى باشد. سیستم هاى مختلف آبخورى نیپل به صورت اختصاصى براى تامین نیازهاى مرغ مادر، مرغ تخمگذار و مرغ گوشتى طراحى مى شوند، طراحى دقیق سیستم هاى فوق فراهم کردن مقدار کافى آب را تضمین مى نماید. اجزاى سیستم آبخورى شامل: مخزن (شاسى و منبع آب)، لوله نیپل، ساپورتر لوله نیپل، نیپل، فنجانى نیپل (انتخابى)، فشارشکن، مجموعه آبنما ،شیر خروجى انتهاى خط و وینچ جهت تنظیم ارتفاع مى باشد.

انواع نیپل هاى مورد استفاده در خطوط آبخورى

  • لوله گالوانیزه جهت یاپورت لوله نیپل – فشار شکن سر خط مجزا
  • لوله گرد (استفاده از لوله گرد به جاى لوله چهارگوش براى آبدهى بیشتر)
  • بهداشت بالاتر نسبت به لوله چهارگوش به دلیل نبودن زاویه در لوله و عدم تجمع جرم در زوایا
  • بهداشت بالاتر نسبت به آبخورى آویز به دلیل عدم آلودگى ثانویه آب مصرفى به وسیله سایر مرغ ها
  • مصرف تمامى محلول واکسن در هنگام واکسیناسیون به روش آشامیدنى به دلیل سطح مقطع گرد لوله
  • نیپل هاى 360 درجه سوپر مناسب مناطق با آب و هواى گرم و همچنین سالن هاى مرغ مادر مى باشند
  • امکان اتصال فشارشکن به لوله کشى آب جهت عملیات فلاشینگ (شستشوى داخل لوله هاى نیپل با فشار بالا)
  • نیپل هاى 180 درجه داراى یک پین (سوزن) متحرك 180 درجه با قابلیت حرکت یکطرفه (بالا و پایین رفتن) سوزن نیپل بدون عملکرد جانبى مى باشند. این نیپل ها مخصوص مرغ تخمگذار بوده و از سن شروع تولید به بعد در قفس هاى مرغ تخمگذار و پولت مورد استفاده قرار مى گیرند.
  • نیپل هاى 360 درجه با عملکرد جانبى سبب حصول اطمینان از عملکرد در هر زاویه اى حتى با کوچکترین لمس سوزن نیپل مى شوند و حتى جوجه هاى یک روزه مى توانند به راحتى از نیپل استفاده نمایند