سیستم انتقال دان و سیلو ها

به دلیل لزوم انتقال پیوسته دان مصرفى طیور از انبار/ سیلوهاى اصلى به داخل سالن/ سیلوهاى سرسالن، این سیستم باید از سرعت انتقال دان مطلوبى برخوردار بوده و تامین خوراك بهداشتى و کافى براى مرغ ها را تضمین کند. همچنین از نظر هزینه اجرا و نگهدارى مقرون به صرفه باشد.

سیستم انتقال دان طیوران ابزار داراى سرعت انتقال دان بالا و لوله هاى انعطاف پذیر می باشد و همچنین انتقال بهداشتى دان مصرفى را با استفاده از لوله هاى مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر دماهاى متفاوت و داراى ضریب اصطکاك پایین فراهم مى کند. سیستم انتقال دان در سایز لوله های انتقال 45، 90 و 125 (میلیمتر) در شرکت طیوران ابزار قابل تولید و اجرا می باشد.

  • سیلوهاى ذخیره دان در ظرفیت هاى مختلف
  • انتقال دان کامل بدون تغییر بافت و بدون آلودگى حین انتقال دان
  • امکان انتقال دان از انبار ساخت دان به سالن هاى پرورش بدون محدودیت در فواصل مختلف

انواع سیستم دانخوری

سیلو

انتقال دان 120

انتقال دان 90

هاپر