سیستم تهویه و تجهیزات مرتبط

هدف از اجراى سیستم هاى تهویه (تهویه تونلى، تهویه حداقل و تهویه ترکیبى) در فن آورى روز دنیا، مصرف انرژى کمتر جهت ایجاد برودت در سیستم تهویه تونلى، مصرف سوخت کمتر در تهویه حداقلى با کنترل میزان و مسیر ورود هوا به سالن و استفاده از تجهیزات سرمایشى و گرمایشى، تنظیم شرایط تهویه به صورت بهینه و جلوگیرى از بروز اختلاف دما و رطوبت در نقاط مختلف سالن مى باشد. کیفیت و کمیت هواى مورد نیاز با به کارگیرى از شاترها، اینلت ها (دریچه هاى قابل تنظیم ورود هوا)، هواکش ها، سیستم خنک کننده، سیستم گرمایشى و سیستم رطوبت ساز و با استفاده از سیستم هاى کنترل هوشمند دما، رطوبت و دى اکسیدکربن (انتخابی) جهت کنترل تجهیزات مورد استفاده در سالن تامین مى شود.

  • کاهش مصرف انرژى
  • خروج ذرات گرد و غبار
  • کاهش مصرف سوخت
  • هواى یکنواخت در تمام طول سالن
  • ایجاد بستر مناسب با رطوبت مطلوب