خنک کننده هاى تبخیرى ابزارى موثر براى تولید و پرورش مرغ در آب و هواى گرم و خشک مى باشند. دو انتخاب اصلى براى خنک کننده هاى تبخیرى عبارت است از سیستم رطوبت ساز (مه پاش) و سیستم هاى پد سلولزى ( با استفاده از اسپرى آب و یا سیستم گردشى آب) که بر روى دهانه هاى ورودى هواى تونلى نصب مى شود. سرعت هواى ناشى از تهویه تونلى، پد خنک کننده سلولزى و سیستم رطوبت ساز (مه پاش) در کاهش دماى سالن در تابستان نقش به سزایى دارند. اثر خنک کنندگى ناشى از چیلینگ در دماى بالاى 27 درجه بر اثر سرعت جریان هوا به وقوع نمى پیوندد و به همین دلیل در دماهاى بالا علاوه بر استفاده از خنک کنندگى حاصل از سرعت هوا، استفاده از پد سلولزى کاملا الزامى مى باشد.

این سیستم داراى ساختار گردشى آب بوده و با استفاده از نگهدارنده هاى لبه دار پد ها بر روى کانال هاى جمع آورى آب، مانع از ریزش آب به خارج از کانال و هدایت کامل آن به داخل سیستم چرخش مى شود. استفاده از مواد با کیفیت بالا، عمر این سیستم را افزایش داده و با توجه به نیاز مشتری در جنس کانال های متفاوت (کانال گالوانیزه، کانال آلومینیومی، کانال pvc) تولید می شود و با ایجاد دماى مناسب براى پرنده افزایش راندمان در تابستان را تضمین مى نماید.

 • پدکولینگ کانال PVC (CP)
 • پدکولینگ کانال گالوانیزه (CG)
 • پدکولینگ کانال آلومینیومی (CA)

این سیستم داراى ساختار گردشى آب بوده و با استفاده از نگهدارنده هاى لبه دار پد ها بر روى کانال هاى جمع آورى آب، مانع از ریزش آب به خارج از کانال و هدایت کامل آن به داخل سیستم چرخش مى شود. استفاده از مواد با کیفیت بالا، عمر این سیستم را افزایش داده و با توجه به نیاز مشتری در جنس کانال های متفاوت (کانال گالوانیزه، کانال آلومینیومی، کانال pvc) تولید می شود و با ایجاد دماى مناسب براى پرنده افزایش راندمان در تابستان را تضمین مى نماید.

میزان خنک کنندگى به عوامل ذیل بستگى دارد :

 • نصب آسان
 •  طول عمر بالا
 •  لوله هاى آبرسانى از جنس
 •  استفاده و به کارگیرى از بهترین مواد اولیه
 • ایجاد رطوبت و خنکى بدون مرطوب کردن بستر
 • خنک کنندگى بیشتر در مقایسه با پوشال چوب
 •  pvc  مورد استفاده در مرغدارى ها و گلخانه ها
 • کانال نگهدارنده از جنس آلومینیومى، گالوانیزه یا استیل
 • کاهش دماى نسبى هواى بیرون تا 30 درجه سانتى گراد در حین استفاده به روش تونلى
 • امکان افزایش جوجه ریزى در واحد سطح سالن در فصول گرم سال (از نظر تعداد و دوره هاى جوجه ریزى)
 • دماى هواى خارج از سالن: هرچه دماى هواى بیرون سالن بالاتر باشد اثر خنک کنندگى بیشترى مورد انتظار مى باشد.

این پدها در عرض های 10 و 15 سانتی متری و در ارتفاع های 90، 100، 120، 150، 180 و 200 سانتی متری تولید می شود.