اینلت‌ها

در طول مقاطع مختلف رشد مرغ ها، سیستم تهویه براى اهداف منطبق بر رشد پرنده مورد استفاده قرار مى گیرد. براى مرغ هاى جوان در هواى سرد، بایستى ریزش هواى سرد را به حداقل رسانده و هواى گرم را از زیر تاج سقف به سمت پایین حرکت داد.

درمقابل، براى پرندگان سنین بالاتر در شرایط آب و هوایى ملایم، اغلب مطلوب است که حرکات هوا روى زمین باشد. همانطور که اهداف یک سیستم تهویه تغییر مى کند، نحوه بکارگیرى ورودى هاى لازم براى دستیابى به این اهداف نیز تغییر مى کند. تفاوت قابل توجهى در حرکت هوا زمانى که هوا به سمت سقف هدایت مى شود و زمانیکه اینلت ها کاملا باز هستند وجود دارد.

اینلت هاى دیواره جانبى بخش مهمى از سیستم هاى تهویه با فشار منفى مى باشند. به کارگیرى اینلت ها روشى مقرون به صرفه، براى مخلوط کردن هوا جهت به حداقل رساندن مصرف سوخت در سالن را فراهم مى کند.

 رمز داشتن آب و هواى مناسب در سالن، فراهم کردن حجم مناسب هواى تازه با سرعت مناسب بر اساس حجم سالن مى باشد.

شرط اساسى براى آب و هواى سالم، توزیع هواى مناسب است. تبادل هواى مناسب براى تامین اکسیژن و خروج 2CO، آمونیاك و گرد و غبار براى حفظ سلامت مرغ ها ضرورى است.

  • طراحى خاص و حداقل خطر یخ زدگى: هواى سرد ورودى، هواى گرم و مرطوب داخل سالن را سرد مى کند و باعث بروز یخ زدگى در اینلت هاى معمولى مى شود ولى این حالت در اینلت هاى جدید بدلیل توربولانس هوا از بین مى رود.