سیستم دانخورى بشقابى خروس

مقدار دان مصرفى براى هر سر مرغ در صنعت پرورش نیمچه گوشتى بسیار مهم است. اگر تعداد دانخورى کافى نباشد سرعت رشد کاهش یافته و یکنواختى گله نیز مناسب نخواهد بود. نحوه توزیع دان، نزدیکى دانخورى ها به مرغ ها و دست یابى یکنواخت پرنده به دان مصرفى از مزایاى این سیستم مى باشد. دانخورى بشقابى بیضى از سن یک روزگى قابل استفاده بوده و مانع انتخاب دان توسط پرندگان در حین خوردن دان مى شود. همچنین با حداقل اتلاف دان، باعث بهبود ضریب تبدیل غذایى مى شود.بشقاب ها بیضى شکل و داراى لبه باریک مى باشند که با فرم بدن مرغ ها مطابقت داشته و دسترسى آسان مرغ ها به خوراك را فراهم مى کند. در نتیجه دسترسى آسان به دان، حتى براى جوجه هایى از گله هاى مادر جوان نیز فراهم مى شود. راحتى، عملکرد و کارآیى بیشتر بشقاب هاى بیضى شکل، افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل خوراك در گله هاى گوشتى را به دنبال دارد. همچنین لبه ها با طراحى خاص از ریزش و هدر رفت دان حتى از روز اول جلوگیرى مى نماید.

  • شستشوى آسان و دوام بالا
  • قابل استفاده از روز اول ورود جوجه
  • بشقاب با لبه باریک براى دسترسى آسان به دان
  • درجه تنظیم ارتفاع دان مطابق با مراحل مختلف رشد
  • ایده ال براى نژادهاى سنگین گوشتى نظیر کاب و راس
  • امکان افزایش ظرفیت جوجه ریزى در واحد سطح سالن
  • شکل بیضى بشقاب ها براى استفاده بهینه از سطح پرورشى سالن
  • محیط دور بشقاب بیضى بیشتر از بشقاب هاى گرد مى باشد که به همین دلیل مساحت بیشترى براى مصرف دان جوجه ها تامین مى گردد. انتقال دان بصورت سریع و بهداشتى و در نتیجه بدست آوردن ضریب تبدیل هاى ایده آل

مشخصات فنی

گریل

تعداد فضای بین گریل ها (دهانه ها)

16

عرض هر دهانه

30-50 (میلیمتر)

بشقاب

بیشترین ارتفاع دهانه

90 میلیمتر

جنس بشقاب

پلی پروپیلن

قطر بشقاب

310 میلیمتر