سیستم دانخوری بشقابی

پخش دان یکنواخت و برداشت یکسان دان توسط مرغ ها منجر به پرورش مناسب و تولید بکنواخت در گله هاى مادر مى گردد. هر بشقاب دانخورى داراى 16 دهانه مى باشد که در مقایسه با دانخورى زنجیرى فضاى بیشترى را جهت هر پرنده فراهم مى کند. به دلیل بالاتر قرار گرفتن سیستم از کف بستر سالن در پایان زمان مصرف دان، دسترسى راحت تر مرغ ها به سیستم آبخورى و آشیانه بدون موانع عرضى فراهم مى شود. گریل داخلى قابل تنظیم، امکان عدم مصرف دان مرغ ها، توسط خروس ها را فراهم ساخته، همچنین تامین دان کاملا بهداشتى از طریق لوله مجهز به اگر، امکان مخلوط شدن کود و پر با دان داخل آن را منتفى مى سازد.

  • شستشوى آسان
  • پخش دان به صورت همزمان در کلیه بشقاب ها
  • یکنواختى بى نظیر گله مرغ اجداد و مادر در پایان دوره پرورش
  • تنظیم مقادیر دقیق دان داخل بشقاب بر اساس 12 درجه مختلف
  • گریل قابل تنظیم براى عدم دسترسى خروس به دان مرغ در مرحله تولید
  • مدیریت آسان براى رسیدن به تخم مرغ و جوجه بیشتر به دلیل و ینچى بودن و بالا آمدن سیستم در پایان مصرف دان روزانه

مشخصات فنی

بشقاب

جنس

پلی پروپیلن

عرض فضای گریل

از 40 تا 50 (میلیمتر)

ارتفاع فضای گریل

70-80-90(میلیمتر)