سیستم دانخوری زنجیری متحرک

دانخوری زنجیری یکی از قدیمیترین و شاید محبوب ترین سیستم های اتومات توزیع دان در سالن های مرغداری محسوب می شود. دانخوری زنجیری یا تراف دانخوری، نامی است که برای این مدل از سیستم توزیع دان مطرح میشود. در این مدل دانخوری، تراف هایی سرتاسر سالن مرغداری نصب میشود و به واسطه زنجیری که در داخل آن قرار دارد دان در تراف ها به حرکت در می آید و در اختیار طیور در سالن مرغداری قرار می گیرد. این نوع دانخوری را به نام های دانخوری ترافی، دانخوری کانالی یا دانخوری زنجیری نیز می گویند.