قفس پولت (جوجه)

هدف اصلی استفاده از قفس پولت رسیدن به حداکثر ظرفیت پرورش در واحد سطح و دستیابی به مناسب ترین شرایط رشد پولت (جوجه های یک روزه) می باشد. جوجه های یک روزه باید در هنگام انتقال به قفس مرغ تخم گذار کمترین میزان استرس را متحمل شوند لذا باید به مدت کوتاهی با محیط قفس تخمگذار آشنا گردند. در همین راستا استفاده از قفس پولت برای پرورش جوحه های یک روزه تا سن نود یا صد روزگی می تواند باعث کاهش تلفات و افزایش راندمان تولید تخم مرغ برای مرغ تخم گذار گردد. که تولید اقتصادى گله تخم گذار را تضمین مى کند.